Quyết định số 189/QĐ-SVHTT, ngày 15/6/2020 về việc Thành lập Ban Tổ chức giải Cầu lông truyền thống các CLB Thành phố Đà nẵng lần thứ 25 năm 2020.