Về Liên đoàn

Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng là bộ phận của phong trào Olympic Việt Nam, là thành của Liên đoàn cầu lông Việt Nam (VBF). Được thành lập theo quyết định số 372/QĐ-UB ngày 25/02/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng hoạt động với mục đích tuyên truyền, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe, thể lực. Nâng cao thành tích tập luyện, thi đấu góp phần từng bước đưa phong trào cầu lông Đà Nẵng tiến kịp trình độ của cả nước, xứng đáng với vị thế của thành phố trong giai đoạn mới.

Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tuyên truyền, giáo dục quần chúng và hội viên của liên đoàn về đường lối, chính sách, phương hướng phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao của thành phố, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng , hiến chương Olympic quốc tế và Điều lệ hoạt động của Liên đoàn cầu lông Việt Nam, với tinh thần thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.
2. Khuyến khích, giúp đỡ và phát triển các tổ chức cầu lông ở địa phương, các ngành để xây dựng và phát triển môn cầu lông rộng rãi ở mọi trình độ cho mọi đối tượng, chú trọng đặc biệt đến đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng.
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước để hoàn thiện hệ thống thi đấu từ cơ sở đến toàn thành phố.
4. Đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao (Sở Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng) về:
a) Tuyển chọn các vận động viên đội dự tuyển, đội tuyển các nhóm tuổi của thành phố để tham gia các giải thi đấu quốc gia.
b) Góp phần hoàn thiện từng bước hệ thống huấn luyện, đào tạo tài năng từ lứa tuổi nhi đồng đến cấp độ đội tuyển thành phố.
c) Chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng các lực lượng như: Vận động viên, Trọng tài, Hướng dẫn viên, Huấn luyện viên…
d) Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu.
e) Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với các tỉnh, thành, ngành của cả nước. Triển khai ban đầu kế hoạch hợp tác quốc tế về lĩnh vực cầu lông.
f) Huy động các nguồn lực của xã hội góp phần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cầu lông trên địa bàn thành phố. Có kế hoạch thích hợp, cụ thể để thu hút các nguồn tài trợ trong và ngoài nước.
g) Tổ chức các hoạt động kinh tế theo qui định của pháp luật để tạo nguồn kinh phí cho Liên đoàn.
h) Xây dựng các tổ chức cấp dưới theo các văn bản hướng dẫn của Sở Thể dục thể thao và Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức thành viên và hội viên trong Liên đoàn.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1. Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ. Các cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn do Đại hội đại biểu bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín, biểu quyết hoặc hiệp thương đề cử.

2. Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng hoạt động theo nguyên tắc tự quản trên tinh thần thiểu số phục tùng đa số, tổ chức cấp dưới phục tùng sự chỉ đạo của tổ chức cấp trên trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ của Liên đoàn và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Hệ thống tổ chức của Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng

Hệ thống tổ chức của Liên đoàn cầu lông thành phố Đà nẵng gồm có các cấp như sau:

a) Cấp thành phố gọi là: Liên đoàn cầu lông thành phố Đà Nẵng.

b) Cấp quận, huyện và các sở, ban, ngành gọi là : Hội cầu lông cơ sở.

c) Cấp phường, xã, cơ quan, xí nghiệp tương đương gọi là: Câu lạc bộ cầu lông cơ sở.